Takaisin


tAAt ry:n säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on tAAt ry ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää interaktiivisten ja ei-interaktiivisten multi- ja hypermedia esitysten tekemisen harrastusta ja kohottaa esitysten laatua sekä koota tällaisten esitysten tekijöitä yhteen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

Tarkoituksensa tukemiseksi yhdistys voi

Toiminnan tarkoituksena ei ole tuottaa jäsenistölle voittoa eikä välitöntä taloudellista ansiota, eikä yhdistyksen toiminta muutenkaan saa muodostua pääasiassa taloudelliseksi.

Yhdistys voi kuulua jäsenenä kotimaisiin ja ulkomaisiin yhdistyksiin, joiden tarkoitus vastaa yhdistyksen tarkoitusta tai on sitä lähellä.

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset jäsenet, kannattajajäsenet, kunniapuheenjohtajat ja kunniajäsenet.

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja on valmis toimimaan aktiivisesti yhdistyksen tarkoituksen edistämiseksi.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Hallituksen jäsenen erottaa yhdistyksen kokous. Erottamisesta on mainittava kokouskutsussa.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6. Hallitus ja toimihenkilöt

Hallitukseen kuuluu yhdistyksen varsinaisten jäsenten joukosta neljä (4) - kuusi (6) vuosikokouksen valitsemaa jäsentä, jotka valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä ottavat keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat hallituksen toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Tarpeen vaatiessa voi hallitus valita yhdistykselle muita toimihenkilöitä ja toimikuntia. Myös hallitus voi antaa tehtäviä jäsenille. Toimihenkilöt, jotka eivät ole hallituksen jäseniä, valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan, ellei tehtävä liity jonkin määrätyn suunnitelman hoitamiseen tai toteuttamiseen, jolloin henkilöä valittaessa voidaan päättää toisin.

Perustellusta syystä voi hallitus vapauttaa toimihenkilön kesken toimikautta. Hänen tilalleen tulee hallituksen valita uusi toimihenkilö jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai kaksi (2) hallituksen jäsentä yhdessä. Hallitus voi oikeuttaa hallituksen jäsenen tai yhdistyksen toimihenkilön kirjoittamaan yksinään yhdistyksen nimen.

8. Tili-, toimikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tili- ja toimikausi on kalenterivuosi. Hallituksen toimikausi on kuitenkin vuosikokousten välinen aika.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä ja kunniajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei säännöissä nimenomaan toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide, paitsi vaaleissa arpa. Valtakirjalla ei saa äänestää.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta jäsenille lähetettävällä kirjeellä tai sähköpostilla. Kokouksen aika, paikka ja käsiteltävät asiat on ilmoitettava.

11. Vuosikokous

Kokous on päätösvaltainen, jos koollekutsuminen on tapahtunut sääntöjen mukaisesti.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
  6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
  8. valitaan hallituksen jäsenet
  9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
  10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.


Takaisin